Untitled Document
  
 
 
Lacation : Product > New Frame Pendrawer Type


· New Frame Pendrawer Type|중앙실험대 (28)   벽면실험대 (18)  

중앙형 싱크
DJ-PCAP-1
알루미늄 2단 시약선반
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
W4800 X D1500 X H1800
W5400 X D1500 X H1800
중앙형 싱크
DJ-PCAP-2
목재 2단 시약선반
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
W4800 X D1500 X H1800
W5400 X D1500 X H1800
중앙형 싱크
DJ-PCAP-3
목재 3단 시약선반
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
W4800 X D1500 X H1800
W5400 X D1500 X H1800
중앙형 싱크
DJ-PCAP-4
W3000 X D1500 X H800
W3600 X D1500 X H800
W4200 X D1500 X H800
W4800 X D1500 X H800
W5400 X D1500 X H800
 
중앙형 싱크
DJ-PCAM-1
알루미늄 2단 시약선반
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
W4800 X D1500 X H1800
W5400 X D1500 X H1800
중앙형 싱크
DJ-PCAM-2
목재 2단 시약선반
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
W4800 X D1500 X H1800
W5400 X D1500 X H1800
중앙형 싱크
DJ-PCAM-3
목재 3단 시약선반
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
W4800 X D1500 X H1800
W5400 X D1500 X H1800
중앙형 싱크
DJ-PCAM-4
W3000 X D1500 X H800
W3600 X D1500 X H800
W4200 X D1500 X H800
W4800 X D1500 X H800
W5400 X D1500 X H800
 
측면형 싱크
DJ-PCBP-1
알루미늄 2단 시약선반
W2400 X D1500 X H1800
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
W4800 X D1500 X H1800
측면형 싱크
DJ-PCBP-2
목재 2단 시약선반
W2400 X D1500 X H1800
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
W4800 X D1500 X H1800
측면형 싱크
DJ-PCBP-3
목재 3단 시약선반
W2400 X D1500 X H1800
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
W4800 X D1500 X H1800
측면형 싱크
DJ-PCBP-4
목재 3단 시약선반
W2400 X D1500 X H800
W3000 X D1500 X H800
W3600 X D1500 X H800
W4200 X D1500 X H800
W4800 X D1500 X H800
 
측면형 싱크
DJ-PCBM-1
알루미늄 2단 시약선반
W2400 X D1500 X H1800
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
W4800 X D1500 X H1800
측면형 싱크
DJ-PCBM-2
목재 2단 시약선반
W2400 X D1500 X H1800
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
W4800 X D1500 X H1800
측면형 싱크
DJ-PCBM-3
목재 3단 시약선반
W2400 X D1500 X H1800
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
W4800 X D1500 X H1800
측면형 싱크
DJ-PCBM-4
W2400 X D1500 X H800
W3000 X D1500 X H800
W3600 X D1500 X H800
W4200 X D1500 X H800
W4800 X D1500 X H800
 
중앙실험대
DJ-PCCP-1
알루미늄 2단 시약선반
W2100 X D1500 X H1800
W2400 X D1500 X H1800
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
중앙실험대
DJ-PCCP-2
목재 2단 시약선반
W2100 X D1500 X H1800
W2400 X D1500 X H1800
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
중앙실험대
DJ-PCCP-3
목재 3단 시약선반
W2100 X D1500 X H1800
W2400 X D1500 X H1800
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
중앙실험대
DJ-PCCP-4
W2100 X D1500 X H800
W2400 X D1500 X H800
W3000 X D1500 X H800
W3600 X D1500 X H800
W4200 X D1500 X H800
 
중앙실험대
DJ-PCCM-1
알루미늄 2단 시약선반
W2100 X D1500 X H1800
W2400 X D1500 X H1800
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
중앙실험대
DJ-PCCM-2
목재 2단 시약선반
W2100 X D1500 X H1800
W2400 X D1500 X H1800
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
중앙실험대
DJ-PCCM-3
목재 3단 시약선반
W2100 X D1500 X H1800
W2400 X D1500 X H1800
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
중앙실험대
DJ-PCCM-4
W2100 X D1500 X H800
W2400 X D1500 X H800
W3000 X D1500 X H800
W3600 X D1500 X H800
W4200 X D1500 X H800
 
중앙실험대
DJ-PCCX-1
알루미늄 2단 시약선반
W2100 X D1500 X H1800
W2400 X D1500 X H1800
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
중앙실험대
DJ-PCCX-2
목재 2단 시약선반
W2100 X D1500 X H1800
W2400 X D1500 X H1800
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
중앙실험대
DJ-PCCX-3
목재 3단 시약선반
W2100 X D1500 X H1800
W2400 X D1500 X H1800
W3000 X D1500 X H1800
W3600 X D1500 X H1800
W4200 X D1500 X H1800
중앙실험대
DJ-PCCX-4
W2100 X D1500 X H800
W2400 X D1500 X H800
W3000 X D1500 X H800
W3600 X D1500 X H800
W4200 X D1500 X H800
 
벽면실험대
DJ-PSCP-1
알루미늄 2단 시약선반
W1200 X D750 X H1800
W1500 X D750 X H1800
W1800 X D750 X H1800
벽면실험대
DJ-PSCP-1
알루미늄 2단 시약선반
W2100 X D750 X H1800
W2400 X D750 X H1800
W3000 X D750 X H1800
W3600 X D750 X H1800
W4200 X D750 X H1800
벽면실험대
DJ-PSCP-2
목재 2단 시약선반
W1200 X D750 X H1800
W1500 X D750 X H1800
W1800 X D750 X H1800
벽면실험대
DJ-PSCP-2
목재 2단 시약선반
W2100 X D750 X H1800
W2400 X D750 X H1800
W3000 X D750 X H1800
W3600 X D750 X H1800
W4200 X D750 X H1800
 
벽면실험대
DJ-PSCM-1
알루미늄 2단 시약선반
W1200 X D750 X H1800
W1500 X D750 X H1800
W1800 X D750 X H1800
벽면실험대
DJ-PSCM-1
알루미늄 2단 시약선반
W2100 X D750 X H1800
W2400 X D750 X H1800
W3000 X D750 X H1800
W3600 X D750 X H1800
W4200 X D750 X H1800
벽면실험대
DJ-PSCM-2
목재 2단 시약선반
W1200 X D750 X H1800
W1500 X D750 X H1800
W1800 X D750 X H1800
벽면실험대
DJ-PSCM-2
목재 2단 시약선반
W2100 X D750 X H1800
W2400 X D750 X H1800
W3000 X D750 X H1800
W3600 X D750 X H1800
W4200 X D750 X H1800
 
벽면실험대
DJ-PSCX-1
알루미늄 2단 시약선반
W1200 X D750 X H1800
W1500 X D750 X H1800
W1800 X D750 X H1800
벽면실험대
DJ-PSCX-1
알루미늄 2단 시약선반
W2100 X D750 X H1800
W2400 X D750 X H1800
W3000 X D750 X H1800
W3600 X D750 X H1800
W4200 X D750 X H1800
벽면실험대
DJ-PSCX-2
목재 2단 시약선반
W1200 X D750 X H1800
W1500 X D750 X H1800
W1800 X D750 X H1800
벽면실험대
DJ-PSCX-2
목재 2단 시약선반
W2100 X D750 X H1800
W2400 X D750 X H1800
W3000 X D750 X H1800
W3600 X D750 X H1800
W4200 X D750 X H1800
 
벽면실험대
DJ-PSCP-3
W1200 X D750 X H800
W1500 X D750 X H800
W1800 X D750 X H800
벽면실험대
DJ-PSCP-3
벽면실험대
W2100 X D750 X H800
W2400 X D750 X H800
W3000 X D750 X H800
W3600 X D750 X H800
W4200 X D750 X H800
벽면실험대
DJ-PSCM-3
벽면실험대
W1200 X D750 X H800
W1500 X D750 X H800
W1800 X D750 X H800
벽면실험대
DJ-PSCM-3
벽면실험대
W2100 X D750 X H800
W2400 X D750 X H800
W3000 X D750 X H800
W3600 X D750 X H800
W4200 X D750 X H800
 
벽면실험대
DJ-PSCX-3
벽면실험대
W1200 X D750 X H800
W1500 X D750 X H800
W1800 X D750 X H800
벽면실험대
DJ-PSCX-3
벽면실험대
W2100 X D750 X H800
W2400 X D750 X H800
W3000 X D750 X H800
W3600 X D750 X H800
W4200 X D750 X H800
   


 
 
게시물이 없습니다.
 
 
목재배기시…
워크인 후드
PP 배기시약…
암후드
테이블 탑 …
테이블 탑 …
작업대
sus 싱크