Untitled Document
  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
특수형 (간이후드)
테이블 탑 후드
흄후드
산전용 PP 배기시약장
DJ-SCM-1
산전용 배기시약장(PP형)
W900 X D450 X H1800
이동서랍 (3단/AL)
DJ-MVJ
이동대
W450 X D505 X H710
DJ-SCL
유리문 여닫이(목재형)
W750 X D450 X H1800
W900 X D450 X H1800
 
PP 흄후드
DJ-FHS 흄후드 PP형
흄후드
W1200 X D800 X H2350
W1500 X D800 X H2350
W1800 X D800 X H2350
W2100 X D800 X H2350
W2400 X D800 X H2350
양면형싱크
DJ-ACD
알루미늄 2단 시약선반
W3600 X D1500 X H800/2000
W4200 X D1500 X H800/2000
W4800 X D1500 X H800/2000
W5400 X D1500 X H800/2000
측면형싱크
DJ-ACO
중앙실험대
W2400 X D1500 X H800
W3000 X D1500 X H800
W3600 X D1500 X H800
W4200 X D1500 X H800
W4800 X D1500 X H800
W5400 X D1500 X H800
측면형싱크대
DJ-NFCG
알루미늄 2단 시약선반
W2400 X D1500 X H800/2000
W3000 X D1500 X H800/2000
W3600 X D1500 X H800/2000
W4200 X D1500 X H800/2000
W4800 X D1500 X H800/2000
W5400 X D1500 X H800/2000
 
 
 
이동서랍 (3단/AL)
DJ-MVJ
이동대
W450 X D505 X H710
양면형싱크
DJ-ACD
알루미늄 2단 시약선반
W3600 X D1500 X H800/2000
W4200 X D1500 X H800/2000
W4800 X D1500 X H800/2000
W5400 X D1500 X H800/2000
측면형싱크
DJ-ACO
중앙실험대
W2400 X D1500 X H800
W3000 X D1500 X H800
W3600 X D1500 X H800
W4200 X D1500 X H800
W4800 X D1500 X H800
W5400 X D1500 X H800
측면형싱크대
DJ-NFCG
알루미늄 2단 시약선반
W2400 X D1500 X H800/2000
W3000 X D1500 X H800/2000
W3600 X D1500 X H800/2000
W4200 X D1500 X H800/2000
W4800 X D1500 X H800/2000
W5400 X D1500 X H800/2000
 
양면형싱크대
DJ-NFCB
목재 3단 시약선반
W3600 X D1500 X H800/1800
W4200 X D1500 X H800/1800
W4800 X D1500 X H800/1800
W5400 X D1500 X H800/1800
코너실험대(표준)
DJ-COC
코너실험대
W1000 X D1100 X H800
W1150 X D1150 X H800
이동서랍(4단/기본)
DJ-MVA
이동대
W450 X D505 X H710 22551928
DJ-RSA
시약대
W900 X D300 X H1000 22400890
W1200 X D300 X H1000 22400891
W1500 X D300 X H1000 22400892
W1800 X D300 X H1000 22400893
 
표준형
DJ-FHA 흄후드 표준형
흄후드
W1200 X D800 X H2300
W1500 X D800 X H2300
W1800 X D800 X H2300
W2100 X D800 X H2300
W2400 X D800 X H2300
     
 
게시물이 없습니다.
 
 
pp 흄후드
테이블탑 후드
배기시약장
중앙실험대
벽면실험대
과학실